Besplatno odvoženje elektronskog otpada

Imate stari televizor ili računar?
Pozovite

0230 404 260

ili popunite formular ispod

fizička lica
pravna lica
pravna lica
Šta je reciklaža?
Proces reciklaže obuhvata, sakupljanje,transport, skladištenje, tretman i izradu novog proizvoda. Otpad nije dovoljno samo smanjivati i izbegavati, već ga je potrebno i razvrstavati prema mestu nastanka, prema vrsti otpada, jer samo tako selektovani otpad može se iskoristiti.

Pod pojmom Reciklaža podrazumevamo skup aktivnosti kojim se obezbeđuje ponovno korišćenje otpadnih materijala.

Reciklaža se primenjuje sa tri osnovna principa tri slova R (RRR)

R - reduce - smanjiti
R - reuse - ponovo koristiti
R - recycle – reciklirati

U samom procesu reciklaže EE otpada može se pojaviti i više od 40 različitih hemijskih elemenata, od kojih neki mogu biti štetni za životnu sredinu i zdravlje ljudi, i oni se moraju uništiti u posebnim postojenjima, jer ne postoji mogucćnost njihovog boljeg iskorišćenja.

Audiovideo komponente, televizori, video rekorderi, stereo oprema, mobilni telefoni, drugi ručni uređaji i računarske komponente sadrže vredne elemente i supstance pogodne za regenerisanje, uključujući olovo, bakar i aluminijum...

Procesom reciklaže se dolazi do sledećih ciljeva:
  1. Štednja sirovinskih resursa (svi materijali potiču iz prirode i ima ih u ograničenim količinama)
  2. Štednja energije (nema trošenja energije u primarnim procesima, kao ni u transportu koji te procese prati, a dobija se dodatna energija sagorevanjem materijala koji se ne recikliraju),
  3. Zaštita životne sredine (otpadni materijali degradiraju životni ambijent, pa se reciklažom štiti životna sredina),
  4. Otvaranje novih radnih mesta (procesi u reciklaži materijala podrazumevaju ulaganje znanja i rada, što stvara potrebu za radnim mestima).
Podela materijala koji se reickliraju:
U pogledu mogućnosti ponovnog iskoršćenja, materijali mogu biti:
  1. Reciklabilni (mogu se vratiti u proizvodni proces),
  2. Nereciklabilni (ne mogu se vratiti u proizvodni proces i koriste se za dobijanje energije-spaljivanjem, ili se skladište na odgovarajućem mestu),
  3. Opasni – (materijali koji su štetni za čoveka i njegovo okruženje),
  4. Bezopasni (materijali koji nisu štetni za čoveka i njegovo okruženje).